SPEEDRACING DRIVER

GT-300

748. 김범훈(까만형)


소속팀 : 모트라인x범스
혈액형 : RH+A
차종 : 제네시스 쿠페
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

747. 하경완


소속팀 : BRAND NEW RACING
혈액형 : RH+AB
차종 : 제네시스 쿠페
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

746. 조민석


소속팀 : KIXX racing
혈액형 : RH+B
차종 : 벨로스터 N
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

719. 이동식


소속팀 : 개인
혈액형 : RH+A
차종 : 제네시스 쿠페
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

718. 계창업


소속팀 : Trinity Motorsports
혈액형 : RH+B
차종 : 제네시스 쿠페
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

717. 김효응


소속팀 : S12MOTORS
혈액형 : RH+O
차종 : 벨로스터N
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

716. 민수홍


소속팀 : 디원스펙
혈액형 : RH+O
차종 : 제네시스 쿠페
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

664. 김준서


소속팀 : beat R&D
혈액형 : RH+B
차종 : 제네시스 쿠페
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

663. 송재필


소속팀 : TeamWSP-아주자동차대학
혈액형 : RH+A
차종 : 제네시스 쿠페
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

662. 이동열


소속팀 : DynoK
혈액형 : RH+AB
차종 : 제네시스 쿠페
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

661. 문대환


소속팀 : HSD&CUST
혈액형 : RH+O
차종 : 제네시스 쿠페
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

660. 이효준


소속팀 : ONEWAY MOTORSPORT
혈액형 : RH+A
차종 : 제네시스 쿠페
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

659. charlie lee


소속팀 : 범스모터스포츠
혈액형 : RH+O
차종 : 제네시스 쿠페
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

658. 이현재


소속팀 : 범스모터스포츠
혈액형 : RH+A
차종 : 제네시스 쿠페
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

657. 박민우


소속팀 : 익서스 레이싱
혈액형 : RH+O
차종 : 제네시스 쿠페
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

607. 신용환


소속팀 : 뉴스토리
혈액형 : RH+A
차종 : 제네시스 쿠페
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

606. 이병우


소속팀 : 젠큐레이싱
혈액형 : RH+A
차종 : 랜서에볼루션10
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

605. 정남수


소속팀 : BRAND NEW RACING
혈액형 : RH+B
차종 : TCR GOLR
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

604. 구본웅


소속팀 : BRAND NEW RACING
혈액형 : RH+B
차종 : 제네시스 쿠페
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

603. 소재민


소속팀 : BRAND NEW RACING
혈액형 : RH+A
차종 : 제네시스 쿠페
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

602. 이승훈


소속팀 : KIXX racing
혈액형 : RH+A
차종 : 제네시스 쿠페
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

601. 박성연


소속팀 : 우리카프라자
혈액형 : RH+A
차종 : 제네시스 쿠페
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

600. 이대준


소속팀 : 우리카프라자
혈액형 : RH+AB
차종 : 제네시스 쿠페
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

599. 이진기


소속팀 : 범스모터스포츠
혈액형 : RH+AB
차종 : 제네시스 쿠페
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

598. 장진호


소속팀 : 범스모터스포츠
혈액형 : RH+A
차종 : 제네시스 쿠페
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

597. 김성용


소속팀 : BRAND NEW RACING
혈액형 : RH+A
차종 : 제네시스 쿠페
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

R-300

760. 윤용희


소속팀 : 오버리미트
혈액형 : RH+A
차종 : 투싼 TL
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

759. 이용태


소속팀 : 개인
혈액형 : RH+A
차종 : 스포티지 R
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

758. 윤장열


소속팀 : 파워클러스터 레이싱
혈액형 : RH+A
차종 : 스포티지 QL
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

720. 양호걸


소속팀 : 레코R
혈액형 :
차종 : 스포티지 R
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

667. 윤국정


소속팀 : 짜세레이싱
혈액형 : RH+A
차종 : 스포티지R
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

666. 김태환


소속팀 : 오버리미트
혈액형 : RH+A
차종 : 스포티지 R
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

618. 이은정


소속팀 : 개인
혈액형 : RH+B
차종 : 스포티지 QL
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

617. 한영호


소속팀 : EXXA RACING TEAM
혈액형 : RH+A
차종 : 투싼IX
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

616. 김동훈


소속팀 : 파워클러스터 레이싱
혈액형 : RH+O
차종 : 스포티지 QL
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

615. 정주섭


소속팀 : 부스터 레이싱 팀
혈액형 : RH+B
차종 : 코란도
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

614. 김재우


소속팀 : 부스터 레이싱 팀
혈액형 : RH+O
차종 : 티볼리
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

613. 이현민


소속팀 : 오버리미트
혈액형 : RH+B
차종 : 스포티지 QL
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

612. 신두호


소속팀 : voodoo ride racing
혈액형 : RH+O
차종 : 스포티지 QL
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

611. 김학승


소속팀 : voodoo ride racing
혈액형 : RH+B
차종 : 스포티지 QL
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

610. 이재인


소속팀 : EXXA RACING TEAM
혈액형 : RH+A
차종 : 스포티지 R
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

609. 최은준


소속팀 : EXXA RACING TEAM
혈액형 : RH+A
차종 : 스포티지 QL
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

608. 문은일


소속팀 : 파워클러스터 레이싱
혈액형 : RH+AB
차종 : 스포티지 R
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

GT-200

757. 이성택


소속팀 : 개인
혈액형 : RH+A
차종 : 투스카니
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

756. 김성희


소속팀 : SMART EUROPE
혈액형 : RH+B
차종 : 토요타 86
생년월일 :
국적 :
주요기록 : 26

749. 서영호


소속팀 : 개인
혈액형 : RH+O
차종 : 벨로스터
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

710. 유재광


소속팀 : 명인카
혈액형 : RH+A
차종 : 아반떼 ad
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

656. 정경호


소속팀 : TeamOMEGA
혈액형 : RH+B
차종 : 인테그라
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

655. 강동현


소속팀 : 피카몰레이싱
혈액형 : RH-AB
차종 : 아반떼 스포츠
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

654. 정지원


소속팀 : 피카몰레이싱
혈액형 : RH+A
차종 : 벨로스터 터보
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

653. 이시율


소속팀 : 포디엄 레이싱
혈액형 : RH+A
차종 : 아반떼 스포츠
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

652. 류의연


소속팀 : Jb autoworks
혈액형 : RH+B
차종 : 아반떼 스포츠
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

651. 이현식


소속팀 : DynoK
혈액형 : RH+A
차종 : 투스카니
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

650. 김형수


소속팀 : BRAND NEW RACING
혈액형 : RH+A
차종 : 알테자
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

596. 김봉조


소속팀 : HSR&학산레이싱팀
혈액형 : RH+O
차종 : 벨로스터 터보
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

595. 신종술


소속팀 : Trinity Motorsports
혈액형 : RH+B
차종 : 벨로스터 터보
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

594. 정병민


소속팀 : Zuhonlab
혈액형 : RH+O
차종 : 아반떼 스포츠
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

593. 문세은


소속팀 : 충남부여 TEAM LiNE-X
혈액형 : RH+A
차종 : 투스카니
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

592. 최찬석


소속팀 : Trinity Motorsports
혈액형 : RH-AB
차종 : 1.6T 벨로스터
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

591. 송형진


소속팀 : 분당토요타
혈액형 : RH+O
차종 : 토요타 86
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

590. 손호진


소속팀 : KIXX racing
혈액형 : RH+O
차종 : 올뉴프라이드터보
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

589. 송병두


소속팀 : KIXX racing
혈액형 : RH+A
차종 : K3 GT
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

GT-100

745. 배진호


소속팀 : Team Dynamic
혈액형 : RH+A
차종 : 아반떼 MD
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

744. 오종현


소속팀 : Team Dynamic
혈액형 : RH+AB
차종 : 아반떼MD
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

743. 조흠현


소속팀 : 프로씨드 레이싱팀
혈액형 : RH+O
차종 : 아반떼 MD
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

742. 김언인


소속팀 : 거제통영 개인
혈액형 : RH+A
차종 : 아반떼 MD
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

741. 김영재


소속팀 : 개인
혈액형 : RH+B
차종 : 아반떼 MD
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

649. 강선구


소속팀 : FanaticRacingTeam
혈액형 : RH+A
차종 : 아반떼 MD
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

648. 김영민


소속팀 : 청주오토라인&파워클러스터
혈액형 : RH+B
차종 : 아반떼MD
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

647. 국정일


소속팀 : 청주오토라인&파워클러스터
혈액형 : RH+AB
차종 : 악센트디젤
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

646. 김태극


소속팀 : 팀디젤터보
혈액형 : RH+B
차종 : 아반떼 MD
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

645. 이희태


소속팀 : 팀디젤터보
혈액형 : RH+B
차종 : 아반떼 N
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

644. 서상원


소속팀 : TeamWSP-아주자동차대학
혈액형 : RH+A
차종 : K3 해치백
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

643. 조재모


소속팀 : 팀디젤터보
혈액형 : RH+AB
차종 : 아반떼
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

642. 표중권


소속팀 : 레퍼드레이싱
혈액형 : RH+AB
차종 : 아반떼AD 디젤
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

641. 최재경


소속팀 : 개인
혈액형 : RH+AB
차종 : 아반떼 AD
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

640. 신현욱


소속팀 : 인치바이인치
혈액형 : RH+B
차종 : 아반떼 MD
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

639. 원인선


소속팀 : ONEWAY MOTORSPORT
혈액형 : RH+O
차종 : 아반떼 MD
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

637. 원상연


소속팀 : ONEWAY MOTORSPORT
혈액형 : RH+A
차종 : 아반떼 MD
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

588. 이준수


소속팀 : HSR&학산레이싱팀
혈액형 : RH+O
차종 : 아반떼 MD
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

587. 전태정


소속팀 : 레퍼드레이싱
혈액형 : RH+A
차종 : 아반떼MD
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

586. 홍창식


소속팀 : 홍카서비스
혈액형 : RH+O
차종 : 아반떼 MD
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

585. 표명섭


소속팀 : 청주오토라인&파워클러스터
혈액형 : RH+A
차종 : 아반떼MD
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

584. 유영석


소속팀 : 저스트 레이싱
혈액형 : RH+A
차종 : 엑센트
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

583. 전찬성


소속팀 : 우리카프라자
혈액형 : RH+B
차종 : 아반떼 MD
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

KSR-GT

KSR-챌린지

TT-200

773. 박동선


소속팀 : DynoK
혈액형 : RH+A
차종 : 투스카니
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

772. 배상정


소속팀 : 포디엄 레이싱
혈액형 : RH+O
차종 : 아반떼 스포츠
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

771. 배상정


소속팀 : 포디엄 레이싱
혈액형 : RH+O
차종 : 아반떼 스포츠
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

770. 박정호


소속팀 : Team Dynamic
혈액형 : RH+A
차종 : 티뷰론
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

769. 김민균


소속팀 : 아웃런×슈퍼스트릿
혈액형 : RH+B
차종 : 아반떼 MD
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

768. 박인영


소속팀 : 팀루트개러지
혈액형 : RH+A
차종 : 아반떼 스포츠
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

767. 서원규


소속팀 : 팀루트개러지
혈액형 : RH+B
차종 : 아반떼 스포츠
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

766. 이영규


소속팀 : T.DART
혈액형 : RH+O
차종 : 토요타 86
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

765. 함승일


소속팀 : 지렁이레이싱
혈액형 : RH+A
차종 : 투스카니
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

764. 정준모


소속팀 : BESTMAKE
혈액형 : RH+AB
차종 : 아반떼 스포츠
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

763. 하태진


소속팀 : BESTMAKE
혈액형 : RH+O
차종 : 아반떼 AD
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

762. 정혁진


소속팀 : 베스트메이크
혈액형 : RH+O
차종 : 아반떼 AD
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

761. 김도훈 A


소속팀 : TEAM PSR
혈액형 : RH+O
차종 : K3
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

752. 김도훈 B


소속팀 : TEAM PSR
혈액형 : RH+A
차종 : K3
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

697. 강성빈


소속팀 : 루키런
혈액형 : RH+O
차종 : 아반떼 AD 스포츠
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

696. 김현진


소속팀 : 라온레이싱
혈액형 : RH+A
차종 : K3 쿠페
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

695. 김성희


소속팀 : TEAM JB4
혈액형 : RH+B
차종 : 토요타86
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

694. 박재환


소속팀 : HSR&학산레이싱팀
혈액형 : RH+A
차종 : 아반떼MD쿠페
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

693. 박기대


소속팀 : 포디엄 레이싱
혈액형 : RH+B
차종 : 아반떼 스포츠
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

692. 이영래


소속팀 : 명인카
혈액형 : RH+A
차종 : 아반떼 Md 쿠페
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

691. 윤경빈


소속팀 : 개인
혈액형 : RH+A
차종 : 토요타86
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

690. 이성택


소속팀 : SM모터스
혈액형 : RH+A
차종 : 투스카니 엘리사
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

689. 김성윤


소속팀 : 홍카서비스
혈액형 :
차종 : 아반떼 AD 스포츠
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

688. 김성훈


소속팀 : 라핀레이싱
혈액형 : RH+B
차종 : 아반떼 AD스포츠
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

687. 최시원


소속팀 : 개인
혈액형 : RH+A
차종 : K3 쿠페
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

686. 정규민


소속팀 : 개인
혈액형 : RH+A
차종 : 투스카니
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

685. 김호영


소속팀 : TEAM JB4
혈액형 : RH+O
차종 : 토요타 86
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

684. 김현태


소속팀 : Jb autoworks
혈액형 : RH+AB
차종 : 마쯔다 mx5
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

633. 이준범


소속팀 : Jb autoworks
혈액형 : RH+A
차종 : 마쯔다 MX-5
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

632. 윤시현


소속팀 : 포디엄 레이싱
혈액형 : RH+A
차종 : 아반떼 스포츠
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

631. 윤재영


소속팀 : HSR&학산레이싱팀
혈액형 : RH+A
차종 : 벨로스터 터보
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

630. 오종현


소속팀 : Team Dynamic
혈액형 : RH+AB
차종 : 클릭
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

629. 강근희


소속팀 : 우리카프라자
혈액형 : RH+AB
차종 : 인테그라
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

628. 이경록


소속팀 : 피카몰레이싱
혈액형 : RH+A
차종 : 토요타 86
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

627. 임태호


소속팀 : 저스트레이싱
혈액형 : RH+B
차종 : 투스카니
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

TT-100

774. 이준민


소속팀 : WM RACING
혈액형 : RH+A
차종 : 엑센트
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

734. 정대진


소속팀 : 청주오토라인&파워클러스터
혈액형 : RH+A
차종 : 아반떼 MD
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

683. 전원제


소속팀 : 개인
혈액형 : RH+O
차종 : 아반떼AD
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

682. 정성범


소속팀 : 익서스 레이싱
혈액형 : RH+A
차종 : 포르테 해치백
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

681. 최정혁


소속팀 : 청주오토라인&파워클러스터
혈액형 : RH+AB
차종 : 아반떼 MD
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

680. 이용표


소속팀 : 홍카서비스
혈액형 : RH+B
차종 : 아반떼 MD
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

679. 박종필


소속팀 : 홍카서비스
혈액형 : RH+O
차종 : 아반떼 MD
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

678. 김한섭


소속팀 : 팀디젤터보
혈액형 : RH+O
차종 : 엑센트
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

677. 최영선


소속팀 : 청주오토라인&파워클러스터
혈액형 : RH+B
차종 : 엑센트 RB
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

676. 김민섭


소속팀 : FanaticRacingTeam
혈액형 : RH+O
차종 : 아반떼 ad
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

675. 윤구상


소속팀 : 청주오토라인&파워클러스터
혈액형 : RH+B
차종 : 아반떼MD
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

674. 유현석


소속팀 : 저스트 레이싱
혈액형 : RH+A
차종 : 아반떼 MD
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

673. 박건호


소속팀 : 개인
혈액형 : RH+B
차종 : 포르테쿱
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

626. 이윤호


소속팀 : 청주오토라인&파워클러스터
혈액형 : RH+B
차종 : 아반떼AD
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

625. 배진호


소속팀 : 도화트레이딩
혈액형 : RH+A
차종 : 아반떼MD
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

624. 정래상


소속팀 : 루키런
혈액형 : RH+A
차종 : 아반떼MD
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

RV-TT

775. 이찬희


소속팀 : 파워클러스터 레이싱
혈액형 : RH+B
차종 : 스포티지 QL
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

733. 손진원


소속팀 : EXXA PRIORITY TEAM
혈액형 : RH+O
차종 : 스포티지 QL
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

732. 최길관


소속팀 : EXXA PRIORITY TEAM
혈액형 : RH+B
차종 : 스포티지 QL
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

731. 김동민


소속팀 : EXXA PRIORITY TEAM
혈액형 : RH+A
차종 : 스포티지 QL
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

730. 김상우


소속팀 : 짜세레이싱
혈액형 : RH+B
차종 : 투싼 ix
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

729. 김원태


소속팀 : 오버리미트
혈액형 : RH+A
차종 : 스포티지 QL
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

672. 윤장열


소속팀 : 파워클러스터 레이싱
혈액형 : RH+A
차종 : 스포티지 QL
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

671. 조현준


소속팀 : 오버리미트
혈액형 : RH+AB
차종 : 스포티지 QL
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

670. 강병주


소속팀 : HSR&학산레이싱팀
혈액형 : RH+AB
차종 : 스포티지 QL
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

623. 임형수


소속팀 : 오버리미트
혈액형 : RH+B
차종 : 스포티지 QL
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

622. 이명진


소속팀 : FanaticRacingTeam
혈액형 : RH+A
차종 : 스포티지 QL
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

621. 윤한수


소속팀 : 오버리미트
혈액형 : RH+O
차종 : 스포티지 QL
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

620. 김종철


소속팀 : 오버리미트&기름집
혈액형 : RH+AB
차종 : 스포티지 QL
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

619. 윤용희


소속팀 : 오버리미트
혈액형 : RH+A
차종 : 올뉴투싼
생년월일 :
국적 :
주요기록 :

타임타켓